Nieuws & evenementen

Het laatste clubnieuws vindt u hier

Laatste nieuws

De geschiedenis

Nieuwsbrief archief

Impressie van het clubkampioenschap Matchplay

Dames: Links winnaar Deborah Ruurs en rechts runner up Jolien Camps

Dames Senioren: links runner up Stella Coné, rechts winnaar Karin Eizema

Heren: Links runner up Kay Bouman en rechts winnaar Ronnie Giezen

Heren Senioren: Links winnaar Hans Dekker, rechts runner up Frans van Buggenum

Heren Super Senioren: links winnaars Don Wedman, rechts runner up Marten Walsma

De prijzentafel

 

Gezellig natafelen na het CK Matchplay

Botanische inventarisatie van Golfclub Houtrak in juni 2022

De hier gerapporteerde botanische inventarisatie is gebaseerd op een rondwandeling over het terrein van de golfclub Houtrak op 9 juni. Deze rondwandeling ging langs min of meer dezelfde route als in de jaren 2009, 2015 en 2018. Door de uitgestrektheid van het terrein is die route niet ieder jaar exact dezelfde geweest, waardoor de soortenlijsten van de verschillende jaren niet één op één met elkaar kunnen worden vergeleken. Ze geven echter wel een overzicht van de stand van de botanische soortendiversiteit op het terrein, maar slechts een globale indruk van de ontwikkelingen daarin.

Dit jaar zijn in totaal 157 soorten waargenomen, dat is 6 minder dan in 2018 (was 163). Tijdens de huidige inventarisatieronde zijn 12 soorten aangetroffen die eerder nog niet werden waargenomen. Gelet op de aard van enkele van deze soorten (bomen en struiken, soms gekweekte) moet aangenomen worden dat deze bij de vorige inspecties gemist zijn, of dat de wandelroute er niet langs voerde. De meeste overige “nieuwe” soorten zijn over het algemeen veel voorkomende onkruiden die niet aan een specifieke habitat zijn verbonden. Het totaal aantal plantensoorten dat sinds de eerste waarnemingen in 2009 op het terrein is waargenomen bedraagt nu 202.

Opvallend is wel het grote aantal exemplaren van de Rietorchis (Dactylorrhiza praetermissa)  dat deze keer werd aangetroffen. In totaal betreft het naar schatting tussen de 100 en 200 exemplaren.

De aanwezigheid van de Bijenorchis

(Ophrys apifera, 2 exemplaren) op een reststrookje van het parkeerterrein is opvallend, maar de soort komt ook in de wijdere omgeving op opgespoten terreinen geregeld in flinke aantallen voor.

Er passen bij de huidige waarnemingen nog enkele opmerkingen. Net als in 2018 is ook dit jaar slechts één waarnemingsronde gedaan met als gevolg dat vroegbloeiende kortlevende soorten zullen zijn gemist, zeker gezien het relatief vroege, warme en droge voorjaar van 2022. Daarnaast bleek dat veel randen van de bospercelen (de “roughs”), kort voor de inspectie waren gemaaid, soms tot een flink stuk tussen de bomen en struiken. Dat gaat uiteraard ten koste van plantensoorten die juist in zulke zogenaamde zoomvegetaties groeien. Dit kan (voor een deel) verklaren dat nogal wat soorten deze inventarisatieronde niet zijn waargenomen. Zoals ook bij de vorige rapportage (2018) al werd opgemerkt moet men zich realiseren dat juist in zulke zoomvegetaties gewoonlijk veel insecten voorkomen. De leefmogelijkheden voor zulke faunasoorten worden door dit maairegime dus aangetast. Een ander effect van zo vroeg in de zomer maaien is dat de aanwezige soorten niet tot zaadzetting zullen kunnen komen, waardoor hun uitbreiding wordt verhinderd.

Meer nog dan bij de vorige inventarisatieronde bleken veel oevervegetaties al te zijn gemaaid en in vrij veel gevallen zelfs geschoond in het kader van herinrichting en groot onderhoud. Dat heeft voor nu geleid tot het ontbreken van oeverplanten (tijdelijk, zo valt aan te nemen).

Opgemaakt te Haarlem, 14 juni 2022

Dr. J.C.M. den Nijs, botanicus

Impressie van de maand juli en begin augustus 2022

Het snelgroeiende gras op hole 15

Het mooie nieuwe terras

Werkzaamheden aan hole 15

 

De eikenprocessierups bij hole 8

Links Old Grand Dad deelnemers Robin van der Heijden en Jan Zaal. 2e van Rechts Menje van der Heijden en 1e van rechts Jenny Zaal

 

Alle prijswinnaars van de Super Seniorenwedstrijd

 

Winnaars Moolhuijsen Trofee

1e Prijs vlnr Piet en Lonneke van Oeveren en Bert Vergnes

2e Prijs vlnr Joke van Huystee, Corrie Steensma en Jenny Zaal